Kodeks ponašanja poslovnih partnera

Odobren od strane Upravnog odbora B2Holding ASA, dana 16.09.2021. godine.
Pregledano i odobreno od strane Grupe i CLC&HRO, dana 15.09.2022. godine.

Preuzmite Kodeks ponašanja poslovnih partnera ovde.

1) UVOD

B2Holding ASA i njegove podružnice (zajedno nazvane “B2Holding” ili “Grupa” i lokalne podružnice koje se nazivaju “Poslovna jedinica”) su posvećene da budu “pouzdan i inovativni partner koji aktivno preoblikuje industriju upravljanja potraživanjima na svim tržištima” gde Grupa posluje.

B2Holding deluje u skladu sa svojim Kodeksom ponašanja i politikama koji oslikavaju osnovne vrednosti Grupe.
Konkretno, kada posluje sa poslovnim partnerima, B2Holding se, između ostalog, obavezuje:

  • da bude u skladu sa važećim zakonima, propisima, politikama i procedurama;
  • da deluje sa integritetom i otvorenošću;
  • da demonstrira pravičnost i transparentnost u svom poslovanju sa pojedincima i organizacijama;
  • da otkrije bilo kakav potencijalni ili stvarni sukob interesa;
  • da podstakne fer i otvorenu konkurenciju i inovativna rešenja;
  • da usvoji procese nabavke kako bi se olakšalo poslovanje.

B2Holding očekuje od svojih poslovnih partnera da posluju sa uporedivim vrednostima, da vode svoje poslovanje na etički način i da se ponašaju sa integritetom.

2) SVRHA, OBIM I PRIMENA

Kodeks ponašanja Poslovnih partnera (u daljem tekstu: “Kodeks”) opisuje etičke standarde, principe i ponašanja koja B2Holding očekuje od svojih poslovnih partnera kada posluju sa, ili u ime B2Holdinga.

3) OBAVEŠTAVANJE, IZVEŠTAVANJE O KRŠENJIMA I NEUSKLAĐENOST

Ovaj Kodeks će biti dostupan svim Poslovnim partnerima. B2Holding očekuje od svih poslovnih partnera da se pridržavaju i obezbede usklađenost sa svim vrednostima navedenim u njemu dok posluju sa ili u ime B2Holdinga.
Poslovni partneri će odmah obavestiti svoje B2Holding kontakte ili člana B2Holding menadžmenta o svakom kršenju ovog Kodeksa i/ili o bilo kakvom koruptivnom, nezakonitom ili neetičkom ponašanju. Poslovni partneri mogu prijaviti identifikovane ili sumnjive nepravilnosti pomoću B2Holding-ovog kanala za uzbunjivanje kome se može pristupiti na: https://report.whistleb.com/b2holding.

B2Holding zadržava pravo da preduzme mere u cilju provere usklađenosti poslovnih partnera sa ovim Kodeksom. U slučaju nepoštovanja ovog Kodeksa, koruptivnog, nezakonitog ili neetičkog ponašanja, B2Holding zadržava parvo da traži korektivne radnje.

Neusklađenost sa ovim Kodeksom može dovesti, između ostalog, za B2Holding:

  • da ne ulazi u poslovni odnos sa poslovnim partnerom;
  • da suspenduje ili raskine postojeće ugovore ili sporazume sa poslovnim partnerom;
  • da pokrene istragu i/ili
  • da se slučaj uputi ili prijavi nadležnim organima.

4) DEFINICIJE

Poslovni partner – uključuje prodavce, klijente, dobavljače, investiture i uopšte bilo koja treća lica sa kojima B2Holding posluje.
Klijent – pravna lica kojima B2Holding pruža usluge u vezi sa dugom u njigovo ime.
Zaposleni – svi direktori, službenici, osoblje, privremeni radnici, pripravnici, konsultanti, izvođači ili bilo koja druga lica koja su ili su bila zaposlena u poslovnoj jedinici ili na drugi način rade ili su radila za B2Holding, bez obzira na trajanje njihovog ugovora o radu, vrstu odnosa ili geografsku lokaciju.
Investitori – finansijski subjekti koji suinvestiraju u portfelje zajedno ili u sardanji sa B2Holdingom.
Dobavljači – svako fizičko ili pravno lice i njihovi zaposleni, agenti, zastupnici i podizvođači koji isporučuju robui usluge B2Holdingu.
Prodavci – kompanije (banke i druga pravna lica) koja prodaju portfelje B2Holdingu.

5) OČEKIVANE VREDNOSTI POSLOVNIH PARTNERA

B2Holding očekuje od svojih poslovnih partnera da se pridržavaju svih zakonskih i regulatornih zahteva u pogledu etike, uključujući, između ostalog:

Usklađenost sa zakonima
Poslovni partner će se prdržavati svih važećih zakona, pravila i propisa jurisdikcija u kojima posluju.

Pranje novca, korupcija i druge prevarne radnje
Poslovni parneri neće biti ni fiktivni, niti uključeni u kriminalne ili korupcijske aktivnosti pranja novca,
niti uključeni na bilo koju sankcionu ili crnu listu od strane trgovinskih organizacija, organa za zaštitu prava potrošača ili sličnih organizacija za obavljanje neozbiljnih poslova.

Nepoštene i uvredljive prakse
Poslovni partneri će koristiti praksu fer cena ili naplaćivati naknade ili kamate koje su u skladu sa lokalnim zakonima. Poslovni partneri neće koristiti uslove kreditiranja koji se mogu smatrati uvredljivim ili koji odstupaju od tržišnih stopa, neće nuditi potrošačke kredite sa kratkim rokom trajanja uz visoku kamatnu stopu, niti će na neki način slediti agresivne metode prodaje ili pozajmljivanja svojih proizvoda ili usluga, na način da se može smatrati nepravednim.

Pokloni, gostoprimstvo i druge pogodnosti
Poslovni partneri neće ni u jednom trenutku ponuditi ili pružiti bilo kakve neprikladne finansijske ili nefinansijske pogodnosti zaposlenima u B2Holdingu.

Sukob interesa
Sukob interesa može nastati kada se poslovni i privatni interesi lica ukrste. Privatni interesi mogu uključivati sopstvene profesionalne i finansijske interese lica, kao i prošla i sadašnja povezanost sa drugim pojedincima, grupama ili porodicom. Poslovni partneri će odmah prijaviti B2Holdingu svaki sukob interesa, bilo stvarni ili potencijalni.

Poverljivost i prava intelektualne svojine
Pružanje ili prikupljanje informacija od strane B2Holdinga se čini na poverljivoj osnovi, osim ako nije drugačije izričito naznačeno, ili su informacije već u javnom domenu. Poslovni partneri će poštovati poverljivost i prava intelektualne svojine.

Lični podaci
Poslovni partneri će svoje aktivnosti prema B2Holdingu sprovoditi u skladu sa pravilima, principima i zahtevima Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Zdravlje i bezbednost na random mestu
Poslovni partneri će obezbediti bezbedno radno okruženje i integrisati dobre prakse upravljanja zdravljem i bezbednošću u svoje poslovanje. Oni će se pridržavati svih važećih zakona i propisa koji se odnose na radno mesto, zdravlje i bezbednost.

Rad i ljudska prava
Poslovni partneri će obezbediti fer i etičko radno mesto i uložiti sve razumne napore da obezbede da preduzeća u okviru njihovog lanca snabdevanja nisu uključena u kršenje ljudskih prava ili saučesnici u tome.

Nediskriminacija i raznolikost
Uznemiravanje ili diskriminacija zasnovana, između ostalog, na osnovu rase, pola, nacionalnosti, etničke pripadnosti, starosti, seksualne orijentacije, religije ili političke pripadnosti, neće se tolerisati. Poslovni partneri će obezbediti radno mesto bez uznemiravanja i diskriminacije i pružiti jednake mogućnosti pri zapošljavanju, te podstaći raznolikost u svojoj organizaciji.

Održivost životne sredine
Poslovni partneri će minimizirati uticaj svojih operacija na životnu sredinu i odgovorno primenjivati politike i prakse koje se odnose na životnu sredinu.

6) ULOGE I ODGOVORNOSTI

Glavni službenik za pravne poslove, usklađenost i ljudske resurse je tvorac ovog Kodeksa. Svaki lokalni izvršni direktor odgovoran je da obezbedi lokalnu primenu i primenu ovog Kodeksa u svojoj poslovnoj jedinici.

7) PREGLED

Da bi se obezbedila stalna podobnost, adekvatnost i delotvornost ovog Kodeksa, glavni službenik za pravne poslove, usklađenost, i ljudske resurese će ga pregledati, ažurirati i/ili revidirati, prema potrebi na godišnjem nivou. Komitet za održivost, interni revizor Grupe i glavni službenik za brend i održivost biće u mogućnosti da daju predloge za poboljšanje ili podsticanje prilagođavanja ovog Kodeksa, a sve izmene ovog Kodeksa biće dostupne poslovnim partnerima.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.