POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U svom poslovanju Privredno društvo B2 HOLDING KAPITAL d.o.o. Beograd-Novi Beograd, sa sedištem u Beogradu, Vladimira Popovića 6, MB 21037052 (u daljem tekstu „B2“), čija je pretežna delatnost – delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa, obrađuje Vaše lične podatke. Zaštita Vaših ličnih podataka nam je veoma bitna, a kako bi je ostvarili, posvećujemo dužnu pažnju ispunjenju naših obaveza za zaštitu Vaših ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ovo obaveštenje o obradi Vaših ličnih podataka odražava našu politiku upravljanja Vašim ličnim podacima. Drugim rečima, na osnovu ovog obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti želimo da Vam pomognemo da razumete kako prikupljamo Vaše lične podatke, koje podatke o ličnosti obrađujemo, zašto ih obrađujemo, kako se njima koristimo, kako ih pohranjujemo, sa kime ih delimo i zašto.

Šta je podatak o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Ko je rukovalac obrade Vaših ličnih podataka?

B2, kao rukovalac obrade (određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti), obrađuje lične podatke lica sa kojima se nalazimo u ugovornom odnosu (npr. na osnovu ugovora o cesiji s financijskim institucijama, po osnovu zakona, po osnovu pristanka lica na koja se podaci odnose ili po osnovu legitimnog interesa).

Ko je lice na koje se podaci odnose?

 • Dužnik ili druga fizička lica (npr. sadužnici, jamci, založni dužnici i sl.) od kojih B2  naplaćuje potraživanje na osnovu Ugovora o cesiji ili Ugovora o jemstvu;
 • Treća lica koja podmiruju dugovanja u ime i za račun dužnika;
 • Zaposleni poslovnih partnera B2;
 • Fizička lica/kandidati koji se prijavljuju na konkurse za zapošljavanje u B2 ili koje B2 kontaktira ili oni kontaktiraju B2 radi mogućnosti zapošljavanja na koje se primjenjuju posebna obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti;
 • Fizička lica, zakonski zastupnici ili vlasnici kompanija u skladu sa posebnim propisima (npr. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma);
 • Zaposleni B2 ili druga lica koja su angažovana na radu u B2 po nekom drugom osnovu na koje se primjenjuju posebna obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako prikupljamo podatke o ličnosti?

Postupajući u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom, B2 prikuplja lične podatke od:

 • Kreditnih institucija i drugih finansijskih institucija s kojima ste zaključili ugovor o kreditu i/ili ugovor koji se odnosi na neku drugu finansijsku/bankovnu uslugu, a koje su ustupile svoja potraživanja B2;
 • Direktno od Vas ili u određenim slučajevima od drugih lica, ali prvenstveno vezano za naplatu potraživanja ili povraćaj eventualno preplaćenih iznosa;
 • Lica koja su ovlašćena da komuniciraju sa nama u Vaše ime i za Vaš račun (npr. Vaši punomoćnici);
 • Državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi, organizacija i drugih pravnih i fizičkih lica koja vrše javna ovlašćenja (kao što je npr. javni beleznik, javni izvršitelj);
 • Publikacije i baze podataka koje su javno dostupne ili su dostupne na osnovu ugovornog odnosa (spoljni izvori), kako bi se osiguralo trajno ažuriranje podataka koje držimo o vama ili kako bismo mogli proceniti sposobnost otplate potraživanja. Pod spoljnim izvorima podrazumevamo: javne ustanove i državne organe, javne registre, elektronske baze podataka, informacije dostupne u društvenim medijima i na Internetu;
 • Kada pristupite web stranici B2, automatski se stvaraju zapisi o Vašoj poseti. Ti zapisi obično uključuju IP adresu, broj učitavanja, web stranicu sa koje ste prijavljeni i ostale podatke. Više informacija potražite u pravilima o “kolačićima” ovde.

Kada prikupljamo Vaše podatke iz drugih izvora, prikupljamo ih iz izvora koji su javno dostupni ili dostavljeni od strane trećih strana. I u takvim slučajevima vodimo računa o Vašim pravima. Navodimo neke od tih situacija:

Ne možemo Vas kontaktirati, a moramo ažurirati Vaše podatke kako bismo osigurali tačnost Vaših ličnih podataka;

Potrebni su nam lični podaci radi sprečavanje prevare i/ili spečavanja pranja novca, ili postoje zakonski osnovi za prikupljanje određenih podataka.

Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Identifikacione podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj građana (JMBG), mesto rođenja, prebivalište, boravište;
 • Kontakt podatke kao što su: poštanska adresa; telefonski broj; e-mail;
 • Podatke o Vašem finansijskom i/ili profesionalnom statusu, kao što su: zaposlenje / struka; naziv pretežne delatnosti (npr. kod preduzetnika); naziv poslodavca; prihod; vrsta prihoda; izvori prihoda; bankovni račun; podatke o nekretninama i drugoj Vašoj imovini; informacije o postojećem dugovanju (npr. vrsta zaduženja, iznos duga, kamate, valuta, troškovi); informacije povezane s naplatom potraživanja (npr. plan otplate, troškovi, stanje duga);
 • Potpis;
 • Snimke video nadzora nastale prilikom poseta našim poslovnim prostorijama i audio zapisi u meri u kojoj to uređuju pozitivni zakonski propisi;
 • Podaci o drugim učesnicima u pravnom poslu koji su ugovorna strana ugovora po osnovu kog postoji potraživanje B2 (npr. jamci/naslednic/supružnici);
 • Podatke o upravnim ili sudskim postupcima u kojima ste stranka u meri u kojoj su povezani s potraživanjima koja se nalaze u portfoliju B2 i/ili mogu uticati na naplatu potraživanja (npr. izvršni postupci, parnični postupci, stečajni postupci i drugi sudski i upravni postupci pokrenuti u cilju  zaštite naših prava na sudu); Informacije koje se smatraju dokazom o svakoj interakciji između Vas i B2 putem pisane i/ili usmene komunikacije;

U koju svrhu obrađujemo Vaše lične podatke?

B2 obrađuje Vaše podatke samo u onoj meri u kojoj se ti podaci odnose i/ili mogu uticati na postupak naplate potraživanja i zaštitu prava B2. U tom kontekstu svrha za obradu podataka o ličnosti uglavnom obuhvata naplatu potraživanja, a uključuje sledeće:

 • Analizu Vašeg finansijskog stanja i izvora prihoda kako bismo mogli odrediti uslove za otplatu dugovanja koji odgovaraju Vašoj individualnoj situaciji;
 • Komunikaciju sa Vama i pravilnu identifikaciju svih lica čije lične podatke obrađujemo;
 • Sprovođenje pravnih (sudskih) postupaka za naplatu potraživanja (npr. izvršenja, parničnog postupka, pokretanje i/ili stupanje u druge pravne postupke radi zaštite naših prava) te pronalaženje povoljnih rešenja za sve uključene strane, što dovodi do podmirenja dugovanja;
 • Obradu i odgovore na Vaša pitanja, pritužbe i zahteve;
 • Procenu hoćemo li uspostaviti ugovorni odnos ili zaključiti sporazum (npr. procena rizika koji je povezan sa zaključenjem ugovora o cesiji, podnošenje ponuda / učestvovanje u postupku javnog nadmetanja) uključujući provere u svrhu sprečavanja pranje novca, finansiranje terorizma i prevara;
 • Statističku analizu kako bi se procenila aktivnost B2 u upravljanju portfolijem, kao i potrebu za poboljšanjem metodologije naplate/otplate potraživanja;
 • Odgovaranje na zahteve državnih organa ili ispunjavanje zakonskih obaveza koje se odnose na B2;
 • Svrhu zakonskog izveštavanja nadležnih organa kada je to definisano računovodstvenim i poreskim propisima.

Navodimo kako B2 ponekad može koristiti Vaše lične podatke u određene sekundarne svrhe (npr: interni izveštaji i unutrašnje upravljanje portfoliom, eksternu reviziju, arhiviranje – u fizičkom i/ili elektronskom obliku, korespondenciju) koje su uvek u skladu sa osnovnom svrhom za koju je B2 prikupio podatke o ličnosti.

Koji je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka?

B2 obrađuje Vaše lične podatke na osnovu jednog ili više sledećih pravnih osnova:

 • Obrada podataka o ličnosti je nužna radi izvršavanja ugovora u kojima je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana (u slučaju izvršavanja prava B2 iz ugovora o kreditu i drugih ugovora u koje je stupio na mesto poverioca umesto financijske institucije (banke) ili drugog prodavca potraživanja, kao i u slučaju izvršavanja drugih ugovora u kojima su B2 i lica čije lične podatke obrađuje ugovorne strane) ili pak za sprovođenje određenih radnji na zahtev lica na koja se podaci odnose pre sklapanja ugovora (pregovori za sklapanje navedenih ugovora);
 • Obrada podataka o ličnosti radi izvršavanja zakonskih obveza koje je B2 dužno da poštuje- čuvanje knjigovodstvenih podataka, čuvanje podataka potrebnih za ostvarivanje prava zaposlenih u vezi sa radnim odnosom (evidencija o zaposlenima, evidencija o radnom vremenu i sl.), a što se na odgovarajući način primenjuje i na direktora, obrada podataka o ličnosti u sklopu izvršavanja obveza iz propisa donetih radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma);
 • Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi lica na koja se podaci odnose ili drugih fizičkih lica (kod vraćanja preplaćenih sredstava);
 • Legitimni interes B2 (kako bi B2 moglo naplatiti stečene tražbine ili raspolagati sa njima, procenjivati uspešnost naplate potraživanja, odnosno predvideti uspeh naplate u smislu da li bi trebalo da se pokrenu odgovarajući postupci);
 • Izričiti pristanak lica na koja se podaci odnose u slučaju kada je dat B2 (npr. u odnosu na zaposlene B2 i lica koja se kandiduju za posao u B2, a što je u B2 uređeno posebnim internim obaveštenjima).

Kako koristimo Vaše lične podatke?

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje,  kako bismo ispunili gore navedene svrhe obrade podataka o ličnosti.

Koristimo alate koji nisu potpuno automatizovani (potrebna je ljudska intervencija) kako bi utvrdili / izvršili evaluaciju / procenu naplate potraživanja. Ova evaluacija se sprovodi na podacima koje ste nam direktno dostavili ili nam ih je dostavio prethodni poverilac (ustupilac), kao i na informacijama dobijenih iz javnih izvora (Internet / društvene mreže / javne baze podataka / publikacije i službene (javne) informacije koje izdaju državni organi / službene baze podataka o subjektima i licima koji su podložni međunarodnim sankcijama). Zahvaljujući tim podacima možemo doneti zaključak o optimalnom načinu otplate/namirenja potraživanja za obe strane, posebno da li je potrebno pokrenuti izvršni ili neki drugi postupak ili proceniti da li će B2 zaključiti ugovor o ustupanju potraživanja.
Postupamo u skladu s zakonskim propisima, uključujući obveze dostavljanja podataka (izveštavanje) koje proizlaze iz nacionalnih i/ili evropskih propisa (npr. sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, obveze koje proizlaze iz poreskog ili računovodstvenog zakonodavstva), kao i zakonskih propisa i preporuka izdatih od strane nadležnih organa (npr. Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, organa koji sprovode kriminalistička istraživanja itd.). Dostava podataka o ličnosti u ove svrhe je nužna radi ispunjenja zakonskih obveza B2.

Ako Vas ne možemo kontaktirati, kako bismo se pridržavali načela tačnosti podataka, učinićemo sve da ažuriramo Vaše lične podatke na osnovu informacija dobijenih iz službenih izvora (npr. sudskog registra, saopštenja za javnost i službenih informacija koje izdaju državni organi) ili iz javnih izvora (Internet / društvene mreže / javne baze podataka).
Koristimo podatke o Vašoj imovini koja osigurava naša potraživanja u svrhu naplate potraživanja.
Takođe, koristimo Vaše podatke za sprovođenje interne statističke analize kako bismo procenili učinkovitost i poboljšali metodologiju naplate naših potraživanja.
Obrađujemo i analiziramo Vaše pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i sve druge zahteve kojima nam se obratite.
Obaveštavamo Vas o stanju Vašeg duga (dok obrađujemo Vaše lične podatke), statusu aktivnih pravnih postupaka koji su povezani s Vašim dugom, kao i o svim podacima i informacijama koje Vas zanimaju u vezi s postupkom naplate Vašeg dugovanja.

Jesu li Vaši podaci zaštićeni?

B2 veruje kako je sigurnost Vaših ličnih podataka vrlo važna, te u tom smislu osiguravamo i sprovodimo periodičnu proveru organizacijskih i tehničkih sigurnosnih mera osmišljenih za zaštitu Vaših podataka od neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanje ili uništenje. Pristup Vašim ličnim podacima dopušten je samo licima koje je ovlastio B2, nakon odgovarajuće procene i koja su se prethodno obvezala na čuvanje poverljivosti.

Ko su primaoci Vaših ličnih podataka?

U normalnom toku poslovanja, B2 može preneti Vaše podatke drugim fizičkim i pravnim licima kako bi se postigle svrhe za koju obrađujemo podatke o ličnosti koje ste nam direktno dostavili ili koje smo primili iz drugih izvora. B2 takođe može koristiti ili otkriti podatke o ličnosti kada za to postoji zakonska obveza ili je to zakonom dopušteno.

Navodimo primere lica kojima B2 može preneti Vaše lične podatke:

 • Poveriocima od kojih je B2 stekao potraživanja;
 • Možemo preneti Vaše lične podatke drugim društvima članicama B2Holding grupe, koje je B2 deo, koja imaju sedište u zemljama Evropske Unije. Izuzetno, Vaši lični podaci se takođe mogu preneti društvima B2Holding grupe, koja imaju sedište u zemljama koje nisu članice Evrpske Unije, a za koje nije doneta odluka o adekvatnosti Evropske komisije, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Rizici povezani s prenošenjem Vaših ličnih podataka u zemlju koja ne osigurava odgovarajući nivo zaštite B2 minimizira primenom odgovarajućih zaštitnih mera u obliku izvršavanja ugovora o prenosu podataka sa standardnim ugovornim klauzulama za prenos  podataka o ličnosti u treće zemlje;
 • Našim ugovornim partnerima (sticaocima potraživanja) – Mi možemo preneti Vaše lične podatke drugim fizičkim ili pravnim licima kojima B2 ustupi svoje potraživanje;
 • Nadzornim telima- ako je to pravna obveza B2 ili kada to zahteva pozitivno nacionalno ili evropskog zakonodavstvo, možemo preneti informacije o Vašim ličnim podacima ili transakcijama bez potrebe da Vas o tome obavestimo;
 • Drugim organima javne vlasti: možemo dostaviti Vaše lične podatke kako bi udovoljili određenim zakonskim obavezama ili trećim stranama koje opravdavaju postojanje legitimnog interesa (npr. javni beležnici, sudovi);
 • Prenos podataka na Vaš zahtev: možda ćete nam uputiti zahtev da treba preneti Vaše podatke punomoćniku ili ovlašćenom licu koja postupa u Vaše ime i za Vaš račun (na primjer, finansijski savetnici, punomoćnici, posrednici);
 • Pružaoci usluga koji nam pomažu da poboljšamo naše usluge ili razvijemo, implementiramo ili upravljamo poslovnim sistemima, infrastrukturom ili operativnim procesima (na primjer, revizori, konsultanti, analitičari, itd.);
 • Dobavljači koji nam pružaju podršku u naplati potraživanja, uključujući promovisanje i unovčenje instrumenata obezbeđenja (npr. Agencije za nekretnine, web-stranice na kojima osiguravamo promovisanje nekretnina, uključujući interne platforme za promociju nekretnina, pravnici, procenitelji, konsultantska društva, katastarski stručnjaci);
 • Dobavljači koji nam pružaju usluge održavanja i podrške, kako bismo mogli pružiti usluge otkupa i naplate potraživanja u optimalnim i sigurnim uslovima. Na primer: dobavljači koji razvijaju / implementiraju ili održavaju IT aplikacije i infrastrukturu, društva za arhiviranje, društva za ispis dokumentacije, dostavljači / davaoci poštanskih usluga, društva koja upravljaju sigurnosnim sistemima koje implementiraju mere kako bi se osigurala poverljivost / integritet i dostupnost Vaših podataka itd;
 • Pružaoci usluga koji nam pružaju pomoć u sprovođenju pravnih postupaka, izvršnog postupka, parničnog postupka, stečajnog postupka ili drugih postupaka za naplatu potraživanja (npr. advokati, procenitelji, konsultantska društva, geodeti, agencije za nekretnine).

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

B2 će Vaše lične podatke obraditi za vreme koje je nužno za potrebe obrade, što može varirati u zavisnosti od svrhe korišćenih podataka. Dakle, B2 će obraditi Vaše podatke tokom postupka naplate/otplate potraživanja i pohraniti ih na razdoblje od pet godina od trenutka kada je dug prenesen na drugog Poverioca i/ili nakon potpunog namirenja potraživanja osim ako zakon ne određuje drukčije. U slučaju namirenja potraživanja nakon okončanja izvršnog postupka i/ili nekog drugog sudskog postupka lični podaci će se čuvati najmanje 10 godina osim ako zakon ne određuje drukčije. U slučaju obrade podataka u računovodstvene svrhe Vaši će podaci biti pohranjeni u skladu sa zakonskim propisima o računovodstvu. Razdoblje čuvanja podataka koji proizlaze iz snimaka videozapisa je 90 dana  dok se telefonski zapisi čuvaju do 2 godine.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U svakom trenutku možete ostvariti sledeća prava, u granicama predviđenim važećim zakonodavstvom u oblasti zaštite podataka o ličnosti:

 • Pravo na obaveštenost- Iskoristite pravo na obaveštenost kako u bilo kom trenutku možete zatražiti informacije i pojedinosti o tome kako obrađujemo Vaše lične podatke, šta ćemo vam usmeno ili pismeno dostaviti putem kanala koji ste zatražili.
 • Pravo na pristup podacima o ličnosti- U bilo kom trenutku možete zatražiti pristup Vašim ličnim podacima u smislu obaveštenja o obradi Vaših ličnih podataka, odnosno kako bismo potvrdili da se Vaši lični podaci obrađuju ili ne od strane B2, u koje svrhe, na osnovu kog pravnog osnova, kao  i uslova pod kojima obrađujemo lične podatke.
 • Pravo na ispravku i dopunu- Možete od nas u bilo kom trenutku zatražiti da ispravimo Vaše lične podatke, kako bismo mogli da osiguramo da su Vaši podaci u svakom trenutku ažurni i tačni.
 • Pravo na prekid obrade (prigovora na obradu ličnih podataka)- Iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju, možete se usprotiviti obradi Vaših ličnih podataka koja je zasnovana na legitimnom interesu B2 i/ili obradi podataka koja se sprovodi u javnom interesu, uključujući izradu profila koji je zasnovan na tim odredbama.
 • Pravo na ograničenje obrade- imate pravo da zatražite ograničenje obrade u sljedećim situacijama: (1) osporili ste tačnost Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, tako da u periodu potrebnom za proveru njihove tačnosti, Vaši podaci će biti ograničeno obrađivani (2) obrada Vaših ličnih podataka je bila nezakonita, a protivili ste se brisanju podataka, tražeći umesto toga ograničenu obradu podataka; (3) protivili ste se obradi Vaših ličnih podataka, tako da će tokom provere valjanosti pravnog osnova obrade Vaših podataka biti ograničena; (4) i ako je period čuvanja podataka istekao, izričito ste zatražili da zadržimo Vaše podatke radi ostvarivanja Vaših prava na sudu. U slučaju ograničene obrade, Vaši lični podaci mogu se obrađivati pohranjivanjem. Ostale aktivnosti obrade ličnih podataka će biti moguće samo za: (a) ostvarivanje prava B2 na sudu; (b) zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih lica; (c) na osnovu Vašeg izričitog pristanka ili (d) zaštite javnog interesa. Ako je Vašem  zahtevu za ograničenje obrade podataka udovoljeno, obavestićemo Vas o tome pre uklanjanja ograničenja obrade ličnih podataka.
 • Pravo na brisanje podataka o ličnosti (“pravo na zaborav”) – Možete zatražiti da brišemo Vaše lične podatke koje obrađujemo i preduzmete sve potrebne korake kako bismo to učinili ako: (1) više ne postoji ili je ispunjena svrha za koju su prikupljeni; (2) opozovete Vaš pristanak, ako je obrada izvršena na osnovu pristanka, a nema drugog pravnog osnova za nastavak obrade; (3) protivili ste se obradi podataka i ne postoje drugi legitimni razlozi za dalju obradu; (4) Vaši lični podaci su obrađeni bez valjanog pravnog osnova. Takođe Vas obaveštavamo da lični podaci za koje ste ostvarili pravo na brisanje mogu biti dalje obrađivani u sledećim situacijama: (a) za ispunjavanje zakonskih obveza kojima se uređuje obrada, (b) kao i za ostvarivanje/ zaštitu prava u sudskom postupku.
 • Pravo na prenosivost podataka- U slučaju Vaših ličnih podataka koje obrađujemo automatski, na osnovu Vašeg izričitog pristanka ili izvršavanja ugovora između Vas i B2, možete zatražiti da vam navedeni podaci budu strukturisani i automatski u čitljivom formatu poslati, koji možete poslati drugom rukovaocu ili od nas možete zatražiti da direktno pošaljemo podatke tom rukovaocu (u meri u kojoj je to tehnički moguće).
 • Pravo na opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti- u slučajevima kada se obrada vrši na osnovu vašeg pristanka, pristanak se može opozvati u bilo kom trenutku. Opoziv Vašeg pristanka će imati dejstvo samo za buduću obradu. Obrada koja je vršena pre opoziva, ostaje valjana.

Sva navedena prava mogu se ostvariti podnošenjem pisanog zahteva na dole navedene kontakt podatke, a mi ćemo vam odgovoriti u roku od 30 kalendarskih dana ili, ako zahtev zahteva složeniju analizu, taj rok može biti produžen za daljih 60 kalendarskih dana, u tom slučaju ćemo Vas obavestiti o razlozima produženja. Ako svoj zahtjev upućujete elektronskim putem, takođe ćemo vam pružiti informacije u elektroničkom obliku, ako je moguće, ili putem nekog drugog formata ili kanala koji je zatražen sa Vaše strane. B2 može zatražiti dodatne informacije kako bi potvrdio Vaš identitet pre nego što sa vama podelimo Vaše lične podatke ili postupi u vezi sa ostvarivanjem Vaših gore navedenih prava. Takođe Vas obaveštavamo da u opravdanim slučajevima zakon dopušta da odbijemo da postupimo prema Vašim zahtevima, na primjer, onda kada su Vaši zahtevi prekomerni, sa ponavljajućim ili očigledno neosnovanim karakterom. Međutim, i u ovom slučaju, daćemo  vam pisano objašnjenje takvog odbijanja postupanja.

Ako ste uvereni da se Vaši lični podaci neosnovano obrađuju i obrada Vaših ličnih podataka nije u sladu sa zakonskim propisima, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i podneti tužbu sudu.

Kontakt podaci za zaštitu podataka o ličnosti

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi s gore navedenim pravima, molimo kontaktirajte nas:

Adresa:
B2 HOLDING KAPITAL d.o.o.
Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd
Kontakt telefon: +381 11 44 09 601

Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti:
E-mail: zastita-podataka-o-licnosti@b2kapital.rs

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.